Атеизм

Баука СБТ 2

іспе

 

Осы аталған локальді желілердің атқаратын қызметтері, ерекшеліктерімен қатар кемшіліктері де болады. Сапалы байланыс желісін орнатуға да мүмкіндік артты.

Осы есептік — графикалық жұмыста локальді байланыс желісін жобалау кезінде, мысалы, DWL-2100AP типті сымсыз мүмкіндік нүктесінің әрекетінің Wi-Fi құрылғысы қашықтығы немесе DWL-G132 типтегі сымсыз адаптері бос кеңістікке арналған жоғалтулар формулаларымен шығарылуы мүмкін.

стандарттарымен жұмыс жасайды.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тапсырма № 1

 

аралықты анықтау.

–қабылдағыштың сезімталдығы ).

Антенна-фидерлік жолда, яғни сымсыз нүктелері және олардың антенналарының арасында  жоғалтулар жоқ.

46):

 

 

1 кесте

0,9

 

2 кесте

22

 

тәуелділігі

6

 

Қысқаша теориялық мәліметтер.

 

Үлкейту шамасы 1-ге тең изотопты қабылдағыш және таратқыш антенналар үшін басты жоғалтулар таратқыштарының формуласы:

 

                         (1)

 

– байланыс системасы жұмыс жасайтын арнаның орталық жиілігі; 

;

— арқылы жүйенің жалпы пайдасы анықталады. Ол келесі теңдеуге тең:

 

)

 

– берілген таратқыш жылдамдығындағы қабылдағыш кірісінің радиосигнал қуаты (берілген жылдамдықтағы қабылдағыш сезімталдығымен анықталады);

– таратқыш қуаты;

– қабылдайтын және тарататын фидердің  ПӘК-і;

–тарататын  және қабылдайтын  антенналарының күшейту коэффициенті;

— коаксиалды кабель жалғанатын және тарату жолындағы сигнал жоғалту;

коаксиалды кабель жалғанатын және қабылдау жолындағы сигнал жоғалту.

)

 

 Margin) –радиобайланыс энергетикасындағы қор (дБ). Байланыстың ұзақтығына (өсетін шығындар),  кері әсерін тигізетін маңызды факторларды ескереді. Сондай-ақ:

— қабылдағыш сезімталдығының және таратқыштың шығыс қуатының температуралық ығысуы (дрейф);

— барлық мүмкін болған атмосфералық құбылыстар: тұман, қар, жаңбыр.

-ге тең деп алынады.

қашықтық тең:

 

)

 

№ 1 тапсырманың орындалуы:

 

 

— ді (2) және (3) теңдеуден анықтаймыз:

 

 

 

— қашықтығын табамыз:

 

 

.

 

 

 

— қашықтығын табамыз:

 

 

 

.

 

 

 

— қашықтығын табамыз:

 

 

 

.

 

 

 

— қашықтығын табамыз:

 

 

 

.

 

 

— қашықтығын табамыз:

 

 

 

.

 

 

 

— қашықтығын табамыз:

 

 

 

.

 

 

 

— қашықтығын табамыз:

 

 

 

.

 

 

 

— қашықтығын табамыз:

 

 

 

4 кесте — Есептеуден алынған нәтиже

8,10636

 

 

 

тәуелділігі

 

Тапсырма № 2

 

= есептеу) қалалық ұялы желісіндегі  мобильдік терминал, бұрыштық сектордағы азимут  бойынша 180° қа тең  базалық станция сигналының қоршаған орта заттарынан кескіндерді қабылдайды

   

1) Горизонталь жазықтықта кеңістікті екі дүркін таратылған қабылдауды қамтамасыз ету үшін мобильдік терминалдың екі антеннасы арасындағы кеңістіктегі таратуды.

Мобильдік терминал, қабылданған сигнал кейбір жоғары амплитудадан төменгі амплитудаға  дейін өзгеруі үшін қандай жолдан өтуі керек.

) мобильдік терминал жылдамдығының қозғалысы әсерінен  сигналдың доплерлік шашырау аралығы арқылы сигнал корреляциясының уақытша аралығын анықтау керек.

 

Бастапқы деректер

0

 

тапсырманың орындалуы

 

түрлендіру — кері түрлендіру деп аталады. Фурье түрлендіруінің негізі спектральді талдау болып табылады, ең жоғарғы спектрін таңдап, оған шектеу жасайда.

Корреляциялық қызметтің ені сигналды таратудың  қажетті аралығын анықтайды, сәйкесінше: жиілік бойынша, уақыт бойынша және қабылдау сигналының бөгеу тұрақтылығындағы сигнал өшуінің азаюы әсерін көру мақсатымен таратылған қабылдау ұйымы кеңістігі бойынша.

 

Теория корреляцияның келесі аралықтарын бекітеді:

:

 

(5)

 

:

 

(6)

 

2.1 Сурет):

 

т — Екі сәуленің гармоникалық тербелісін көрсететін қисық

 

Корреляция қашықтығы (6) теңдеу бойынша мынаған тең:

 

 

 

.

 

қабылдағыш қозғалысымен немесе оның қоректену көзінің шақырылған қозғалысымен тіркелген қабылдағыш арқылы жиіліктің және толқын ұзындығының өзгеруінен орын алады.

Сондай-ақ  толқын жиілігінің өзгерісі мобильді абонент қозғалысының жылдамдығымен байланысты.

 

)

 

қозғалмалы абонентке қатынасы бойынша толқын жиілігі;

қозғалмайтын  абонентке қатынасы бойынша толқын жиілігі;

абоненттің қозғалу жылдамдығы  (қозғалыс кезінде қоректену көзіне оң және қозғалыс кезінде қоректену көзіне теріс);

жарық жылдамдығы.

Жиіліктің өзгеруі төмендегідей анықталады:

 

(8)

:

 

 

 

қозғалмалы абонентке қатынасы бойынша толқын жиілігі

 

.                        

 

:

 

:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Қорытынды

 

.

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

әдебиеттер

 

М.В.   Основы сотовой связи / Под ред. Д.Е. Зимина. — М.: Радио и связь, 2000. – 356 с.

С.В. Технологии беспроводной связи: Учебное пособие. — Алматы: АИЭС, 2003.

. Сымсыз байланыс технологиялары. Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар мамандығы студенттері үшін дәрістер жинағы.

Г.Г. Теоретические основы систем связи с подвижными объектами: Учебное пособие. – Алматы: АИЭС, 2002.

). – Алматы: АУЭС, 2013. –  26 б.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *